وقتی «تلگرام» برای دختران و پسران آستین بالا می زندمتوسل شدن به فضای مجازی برای ساختن یک زندگی مشترک، چند وقتی است که ذهن جوانان را درگیر کرده