انتقام جویی پسر از نو عروسی که به خواستگاری اش جواب منفی دادبه گزارش بلاغ ، فرمانده پلیس سبزوار گفت: مردی جوان به پلیس فتای سبزوار مراجعه کرد