مزاحمت تلگرامی با هم دستی پدر و پسرپدر و پسری که با تهدید و فحاشی در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام بودند توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا