استخدام تعدادی جوان جهت پسیو شبکه و کابل کشی در تهرانبه تعدادی جوان جهت کار پسیو شبکه کامپیوتر و کابل کشی و ترانک کشی در تهران نیازمندیم. داوطلبان