پلیس مانع از تجمع دوباره دهه هشتادی ها شدشهروند| پس از آن قرار جنجالی در مرکز خرید کوروش، این بار دهه هشتادی ها تصمیم گرفتند که به پارک