خواندن پیام های دریافتی با Audify Notification Readerاگر مدیریت پیام های دریافتی هنگام گوش دادن موسیقی، یا مکالمه با هندزفری برایتان دشوار است، Audify Notification Reader می تواند