چرا مخالفان برجام در امریکا از این توافق نگرانند؟مهدی ذاکریان استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه در اعتماد نوشت: روز نوزدهم آذر از طریق کانال تلگرام یادداشتی