– فریبا خانی: خب، بد نیست در این زمینه با یک کارشناس حرف بزنیم . من به نمایندگی همه ی نوجوانان تلگرام باز سؤال هایی با دکتر شهرام