چگونه تعداد کاربران را در کانال زیاد کنیم؟از زمان ورود قابلیت کانال به تلگرام کاربران مشتاق تصمیم به ساخت کانال ها با موضوع های مختلف کردند لذا سازنده