اعضای کانال تلگرام را چطور زیاد کنیم؟ساعت24-پیام های مجازی آن قدر زیاد شده اند که کسی حوصله ندارد تمام پیام هایش را بخواند، حتی اگر او را به