کدخدایی در تلگرام جزییات جلسه چهارشنبه شورای نگبهان را اعلام کردبه گزارش “گفتمان” عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه تلگرامی اش جزئیات جلسه چهارشنبه هفته جاری شورای