چه کنیم تا تلگرام حجم اینترنت کمتری مصرف کند؟ممکن است شما در گروه ها و کانالهای بسیاری عضو باشید و از طرف دیگر از بالا بودن مصرف اینترنت