کسب وکارهای تلگرامی روی نرم افزارهای داخلی فعالیت کنندعضو شورای عالی فضای مجازی گفت: تلگرام معادل فضای مجازی نیست و کسب وکارهای تلگرامی باید روی نرم افزارهای داخلی