هر که را افزون خبر، جانش فزونایران پزشک : رسانه های سلامت طی چند سال اخیر به واسطه پر رنگ شدن این عرصه، به جنب و جوش بیشتری افتادند.