این روزها استفاده از دنیای مجازی کامپیوتری و موبایلی آنچنان فراگیر و جدی شده است که شبکه ها و گروه های اجتماعی مجازی، شبیه سرزمین های تازه کشف