تلگرام ۲۵ هزار دختر و زن در ۷ استان هک شدبیشتر قربانیان زن این پرونده از استان های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، کهگیلویه و ویراحمد و اصفهان