درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشورپایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : “مشخصا انتصاب سهم بزرگ درآمد بخش ارتباطات کشور به دولت، زمانی که