“Name Hidden” ها را در تلگرام پاک کنید / آموزشاگر شما هم هر کاری کردید نتوانستید ” Name Hidden ” ها را از لیست مخاطبین خود پاک کنید