آخرین دلیل فیلتر تماس صوتی تلگرام

آخرین دلیل فیلتر تماس صوتی تلگرام
تماس صوتی تلگرام به عنوان یکی از خدمات این پیام رسان از زمان ارائه مورد توجه کاربران قرار گرفت، اما از همان ابتدا با اختلال روبه رو شد. در حالی که هر یک از اپراتورها، مسئولان وزارت ارتباطات و قوه قضاییه در مقطعی به مسدود کردن این قابلیت از طرف کاربران متهم بودند، در نهایت، درخواست اپراتورها به دلیل عدم توجیه مالی، علت این مسدودیت بیان شد.
در حالی که از فروردین ماه سال جاری، اخباری مبنی بر ارائه تماس صوتی تلگرام منتشر شده بود، از همان زمان موانعی که در صورت متضرر شدن اپراتورها برای گشودن راه این سرویس به ایران وجود دارد، موجب شد اما و اگرهایی درباره راه اندازی این سرویس تلگرام در کشور به گوش برسد.
همان زمان وزیر ارتباطات اظهار کرد: سیاست ما همواره این بوده که خدماتی که مورد نیاز مردم است و به لحاظ اقتصادی لطمه ای به کار دیگران نمی زند را آزاد بگذاریم. خدماتی مانند تماس صوتی از طریق شبکه هایی که اپراتورها در آن جا سرمایه گذاری کرده اند ارائه می شود، یعنی اگر اپراتورها راضی به ارائه خدمات نباشند ارائه این سرویس ها با مشکل روبرو می شود. ما اجازه داده ایم اپراتورها بررسی کنند که …

آخرین دلیل فیلتر تماس صوتی تلگرام

تماس صوتی تلگرام به عنوان یکی از خدمات این پیام رسان از زمان ارائه مورد توجه کاربران قرار گرفت، اما از همان ابتدا با اختلال روبه رو شد. در حالی که هر یک از اپراتورها، مسئولان وزارت ارتباطات و قوه قضاییه در مقطعی به مسدود کردن این قابلیت از طرف کاربران متهم بودند، در نهایت، درخواست اپراتورها به دلیل عدم توجیه مالی، علت این مسدودیت بیان شد.
در حالی که از فروردین ماه سال جاری، اخباری مبنی بر ارائه تماس صوتی تلگرام منتشر شده بود، از همان زمان موانعی که در صورت متضرر شدن اپراتورها برای گشودن راه این سرویس به ایران وجود دارد، موجب شد اما و اگرهایی درباره راه اندازی این سرویس تلگرام در کشور به گوش برسد.
همان زمان وزیر ارتباطات اظهار کرد: سیاست ما همواره این بوده که خدماتی که مورد نیاز مردم است و به لحاظ اقتصادی لطمه ای به کار دیگران نمی زند را آزاد بگذاریم. خدماتی مانند تماس صوتی از طریق شبکه هایی که اپراتورها در آن جا سرمایه گذاری کرده اند ارائه می شود، یعنی اگر اپراتورها راضی به ارائه خدمات نباشند ارائه این سرویس ها با مشکل روبرو می شود. ما اجازه داده ایم اپراتورها بررسی کنند که …
آخرین دلیل فیلتر تماس صوتی تلگرام