آیا ربات های تلگرامی خطرناکند؟

آیا ربات های تلگرامی خطرناکند؟
آن طور که بعضی ادعا می کنند، ربات های تلگرام راهی برای جاسوسی هستند، صحت ندارد و ربات ها هم مانند سایر کاربران سطح دسترسی محدودی به اطلاعات افراد دارند که البته همین اندازه اطلاعات هم با هوشمندی کاربران قابل کنترل است.

آیا ربات های تلگرامی خطرناکند؟

آن طور که بعضی ادعا می کنند، ربات های تلگرام راهی برای جاسوسی هستند، صحت ندارد و ربات ها هم مانند سایر کاربران سطح دسترسی محدودی به اطلاعات افراد دارند که البته همین اندازه اطلاعات هم با هوشمندی کاربران قابل کنترل است.
آیا ربات های تلگرامی خطرناکند؟