اخطار تلگرام به سازندگان کانال

اخطار تلگرام به سازندگان کانال
تلگرام به سازندگان کانال های مختلف اخطار داد.
به گزارش سایت خبر فوری ، تلگرام درباره حذف دسترسی سازنده کانال به کانال طی ۲۰روز آینده اخطار داد.
این اخطار برای کانال هایی است که سازنده آنها طی ۵ماه گذشته از کانال خود استفاده نکرده است.

اخطار تلگرام به سازندگان کانال

تلگرام به سازندگان کانال های مختلف اخطار داد.
به گزارش سایت خبر فوری ، تلگرام درباره حذف دسترسی سازنده کانال به کانال طی ۲۰روز آینده اخطار داد.
این اخطار برای کانال هایی است که سازنده آنها طی ۵ماه گذشته از کانال خود استفاده نکرده است.
اخطار تلگرام به سازندگان کانال