اراذل و اوباش در اینترنت

در معابند و روی بازوهایشان خالکوبی دارند. فردی را روی صندلی نشانده اند و بازخواستش می کنند و چند سیلی به صورتش می کوبند و اقتدار خود را به نمایش می گذارند.
روزنامه ابتکار: در معابند و روی بازوهایشان خالکوبی دارند. فردی را روی صندلی نشانده اند و بازخواستش می کنند و چند سیلی به صورتش می کوبند و اقتدار خود را به نمایش می گذارند.
دیروز سر کوچه و خیابان مردم را خفت می کردند و امروز رعب و وحشت در جان کاربران پیر و جوان تلگرام می اندازند. اسمشان را اراذل و اوباش گذاشته اند تا مردم را از خطر وجودشان باخبر …

روزنامه قانون

باران فیلم