ارتباط جالب سلفی نمایندگان با موگرینی با یک تست روانشناسی اجتماعی در کانال حسام الدین آشنا

ارتباط جالب سلفی نمایندگان با موگرینی با یک تست روانشناسی اجتماعی در کانال حسام الدین آشنا
حسام الدین آشنا با انتشار این تست روانشناسی در کانال تلگرام خود، آن را با سلفی نمایندگان مجلس با موگرینی مرتبط دانست.

ارتباط جالب سلفی نمایندگان با موگرینی با یک تست روانشناسی اجتماعی در کانال حسام الدین آشنا

حسام الدین آشنا با انتشار این تست روانشناسی در کانال تلگرام خود، آن را با سلفی نمایندگان مجلس با موگرینی مرتبط دانست.
ارتباط جالب سلفی نمایندگان با موگرینی با یک تست روانشناسی اجتماعی در کانال حسام الدین آشنا