استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر تولیدی پوشاک در تهران

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر تولیدی پوشاک در تهران
به منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر تولیدی پوشاک در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۶xxxxxx

tel: 0216491559
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر تولیدی پوشاک در تهران

به منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر تولیدی پوشاک در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۶xxxxxx

tel: 0216491559
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر تولیدی پوشاک در تهران