استفاده از تلگرام در مدارس ممنوع خواهد شد

استفاده از تلگرام در مدارس ممنوع خواهد شد
دبیر شورای عالی فضای مجازی ­با بیان اینکه اخیرا جلسه ای با وزیر­آموزش و پرورش برگزار شده است به وجود تفاهم نامه ای اشاره کرد و افزود: “در این جلسه مقرر شده است تا وزارت آموزش و پرورش برنامه استفاده از پیام رسان های داخلی در مدارس را به طور جدی پیگیری کند.تبیین این برنامه به دلیل آن است که تا حد امکان از اثر های منفی فعالیت دانش آموزان در فضای مجازی کاسته شود”.

استفاده از تلگرام در مدارس ممنوع خواهد شد

دبیر شورای عالی فضای مجازی ­با بیان اینکه اخیرا جلسه ای با وزیر­آموزش و پرورش برگزار شده است به وجود تفاهم نامه ای اشاره کرد و افزود: “در این جلسه مقرر شده است تا وزارت آموزش و پرورش برنامه استفاده از پیام رسان های داخلی در مدارس را به طور جدی پیگیری کند.تبیین این برنامه به دلیل آن است که تا حد امکان از اثر های منفی فعالیت دانش آموزان در فضای مجازی کاسته شود”.
استفاده از تلگرام در مدارس ممنوع خواهد شد