انتقاد نخست وزیر انگلیس از شبکه های اجتماعی: تلگرام، خانه تروریست ها و تبهکاران شده است

انتقاد نخست وزیر انگلیس از شبکه های اجتماعی: تلگرام، خانه تروریست ها و تبهکاران شده است
نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس بر شبکه های اجتماعی فشار وارد کرده تا برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی اقدامات بیشتری انجام دهند.

انتقاد نخست وزیر انگلیس از شبکه های اجتماعی: تلگرام، خانه تروریست ها و تبهکاران شده است

نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس بر شبکه های اجتماعی فشار وارد کرده تا برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی اقدامات بیشتری انجام دهند.
انتقاد نخست وزیر انگلیس از شبکه های اجتماعی: تلگرام، خانه تروریست ها و تبهکاران شده است