بانک شهر صدرنشین شبکه های اجتماعی در میان بانک ها

بانک شهر صدرنشین شبکه های اجتماعی در میان بانک ها
بر اساس آنالیزهای دوره ای بانکتاک از فعالیت بانک های ایرانی در رسانه های اجتماعی و با استفاده از فاکتورهای متعدد ارزیابی، این بانک در سه ماه سوم سالجاری، رتبه نخست در میان بانک های کشور را در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام کسب کرد.

بانک شهر صدرنشین شبکه های اجتماعی در میان بانک ها

بر اساس آنالیزهای دوره ای بانکتاک از فعالیت بانک های ایرانی در رسانه های اجتماعی و با استفاده از فاکتورهای متعدد ارزیابی، این بانک در سه ماه سوم سالجاری، رتبه نخست در میان بانک های کشور را در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام کسب کرد.
بانک شهر صدرنشین شبکه های اجتماعی در میان بانک ها