تک چرخ زنی و حرکات خطرناک در گلوگاه/ از رعب و وحشت اهالی منطقه تا انتشار کلیپ ها در تلگرام+تصاویر و فیلم

تک چرخ زنی و حرکات خطرناک در گلوگاه/ از رعب و وحشت اهالی منطقه تا انتشار کلیپ ها در تلگرام+تصاویر و فیلم
عبور از کنار موتورسیکلت سنگین با سرعت زیاد و صدای گوش خراش آن هم در حال تک چرخ زدن دلهره شدیدی در دلم ایجاد می کند و از دست این افراد به ستوه آمده ام.

تک چرخ زنی و حرکات خطرناک در گلوگاه/ از رعب و وحشت اهالی منطقه تا انتشار کلیپ ها در تلگرام+تصاویر و فیلم

عبور از کنار موتورسیکلت سنگین با سرعت زیاد و صدای گوش خراش آن هم در حال تک چرخ زدن دلهره شدیدی در دلم ایجاد می کند و از دست این افراد به ستوه آمده ام.
تک چرخ زنی و حرکات خطرناک در گلوگاه/ از رعب و وحشت اهالی منطقه تا انتشار کلیپ ها در تلگرام+تصاویر و فیلم

گوشی

قدیر نیوز