داعش در پیام تلگرامی آمریکا را تهدید کرد

داعش در پیام تلگرامی آمریکا را تهدید کرد
در پی تصمیم ترامپ علیه قدس اشغالی، داعش با انتشار پیامی در تلگرام در خصوص اجرای عملیات تروریستی در خاک آمریکا هشدار داد.

داعش در پیام تلگرامی آمریکا را تهدید کرد

در پی تصمیم ترامپ علیه قدس اشغالی، داعش با انتشار پیامی در تلگرام در خصوص اجرای عملیات تروریستی در خاک آمریکا هشدار داد.
داعش در پیام تلگرامی آمریکا را تهدید کرد