ستاد کل نیروهای مسلح کانالی در تلگرام ندارد

ستاد کل نیروهای مسلح کانالی در تلگرام ندارد
ستاد کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ستاد کل نیروهای مسلح در تلگرام هیچ کانالی ندارد.

ستاد کل نیروهای مسلح کانالی در تلگرام ندارد

ستاد کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ستاد کل نیروهای مسلح در تلگرام هیچ کانالی ندارد.
ستاد کل نیروهای مسلح کانالی در تلگرام ندارد