سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟

سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟
دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: درحالی درآمد حاصل از تجارت بازی های یارانه ای سالانه 100 میلیارد دلار است که تنها سه درصد کانال های تلگرام ایرانی محوریت اقتصادی دارند.

سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: درحالی درآمد حاصل از تجارت بازی های یارانه ای سالانه 100 میلیارد دلار است که تنها سه درصد کانال های تلگرام ایرانی محوریت اقتصادی دارند.
سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟