شبکه های اجتماعی ایرانی جای تلگرام را می گیرند؟

شبکه های اجتماعی ایرانی جای تلگرام را می گیرند؟
آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام هستند و درآمدهای حاصل از این بخش به راحتی به جیب کشورهای دیگر می رود.
به گزارش تحلیل ایران ، گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل موضوعی است که طی سال های گذشته در بسیاری کشورها تجربه شده و حتی اپراتورهای ارائه کننده خدمات را به سمتی سوق داده که به دنبال چاره اندیشی برای جبران کاهش درآمدهایی که به دلیل فعالیت این شبکه ها به آنها تحمیل می شود …

شبکه های اجتماعی ایرانی جای تلگرام را می گیرند؟

آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام هستند و درآمدهای حاصل از این بخش به راحتی به جیب کشورهای دیگر می رود.
به گزارش تحلیل ایران ، گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل موضوعی است که طی سال های گذشته در بسیاری کشورها تجربه شده و حتی اپراتورهای ارائه کننده خدمات را به سمتی سوق داده که به دنبال چاره اندیشی برای جبران کاهش درآمدهایی که به دلیل فعالیت این شبکه ها به آنها تحمیل می شود …
شبکه های اجتماعی ایرانی جای تلگرام را می گیرند؟

کیمیا دانلود