شیوه عجیب «هکر» عاشق برای درخواست ازدواج

شیوه عجیب «هکر» عاشق برای درخواست ازدواج
پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.

شیوه عجیب «هکر» عاشق برای درخواست ازدواج

پسر جوان که روش مناسبی برای یافتن همسر ایده آلش انتخاب نکرده بود، وقتی بعد از هک تلگرام دختر مورد علاقه اش سردی دستبند پلیس را دور دستانش حس کرد به گریه افتاد.
شیوه عجیب «هکر» عاشق برای درخواست ازدواج

خبر جدید