قیمت خریدوفروش عضو در کانال های تلگرام

کانال شبکه ای گسترده و یک سویه ای را از کاربران و مدیران تشکیل می دهد. به گونه ای که در این شبکه یک یا چند تولیدکننده محتوا به علاوه یک یا چندین هزار نفر مصرف کننده محتوا حضور دارند. جایگزینی کانال ها به جای گروه ها پدیده ای است که امروز به طور فزاینده ای در تلگرام در حال شکل گرفتن است.

تلگرام

اسکای نیوز