معاون وزیر کشور: باید کشور در همه شرایط حفظ شود / از دسترس خارج شدن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است

معاون وزیر کشور: باید کشور در همه شرایط حفظ شود / از دسترس خارج شدن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد که باید کشور در همه شرایط حفظ شود.

معاون وزیر کشور: باید کشور در همه شرایط حفظ شود / از دسترس خارج شدن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد که باید کشور در همه شرایط حفظ شود.
معاون وزیر کشور: باید کشور در همه شرایط حفظ شود / از دسترس خارج شدن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است