مقصرکندی اینترنت وزارت ارتباطات یااپراتورها؟

مقصرکندی اینترنت وزارت ارتباطات یااپراتورها؟
بسیاری از کاربران اینترنت هم زمان با فیلتر تلگرام و بعد از آن از کندشدن نت شکایت داشته و دارند.

مقصرکندی اینترنت وزارت ارتباطات یااپراتورها؟

بسیاری از کاربران اینترنت هم زمان با فیلتر تلگرام و بعد از آن از کندشدن نت شکایت داشته و دارند.
مقصرکندی اینترنت وزارت ارتباطات یااپراتورها؟