نخست وزیر انگلیس هم به منتقدان تلگرام پیوست

نخست وزیر انگلیس هم به منتقدان تلگرام پیوست
اکوفارس: نخست وزیر انگلیس در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت تلگرام نباید اجازه دهد به محفلی برای تجمع تروریست ها تبدیل شود.

نخست وزیر انگلیس هم به منتقدان تلگرام پیوست

اکوفارس: نخست وزیر انگلیس در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت تلگرام نباید اجازه دهد به محفلی برای تجمع تروریست ها تبدیل شود.
نخست وزیر انگلیس هم به منتقدان تلگرام پیوست