نقشه زن حسود برای به هم زدن زندگی خواهرش

نقشه زن حسود برای به هم زدن زندگی خواهرش
زن جوان که به زندگی خواهر تازه عروسش حسادت می کرد، تصمیم عجیبی گرفت. او با اجیر کردن یک مزاحم تلگرامی و پرداخت دستمزد به وی، نقشه کشید تا زندگی خواهرش را به هم بزند اما دستش رو شد.
به گزارش همشهری، مدتی قبل تازه عروس و دامادی به دادسرای جنایی تهران رفتند و از یک مزاحم تلگرامی شکایت کردند. زن جوان گفت: چند وقت پیش شخصی در تلگرام برایم پیام های مرموزی فرستاد. تمام مشخصات مرا می دانست و وقتی از روی کنجکاوی پاسخش را دادم، مدعی شد که عاشق و دلباخته من شده است. اوایل پیام های عاشقانه می فرستاد اما وقتی از او خواستم مزاحم من نشود پیام تهدیدآمیز فرستاد.
او گفت که اگر با او در محل قرار حاضر نشوم همسرم را به قتل رسانده و زندگی ام را نابود می کند. برای همین من شماره اش را بلاک کردم اما با شماره های دیگری برایم پیام می فرستاد و تهدیدم می کرد تا جایی که همسرم هم در جریان ماجرا قرار گرفت و تصمیم به شکایت گرفتیم.
دستگیری
با اعلام این شکایت، تحقیقات در این خصوص آغاز شد و زوج جوان با هماهنگی با مأموران پلیس مزاحم را به محل قرار کشاندند. مرد مزاحم بی خبر از همه جا در محل قرار حاضر شد اما به جای …

نقشه زن حسود برای به هم زدن زندگی خواهرش

زن جوان که به زندگی خواهر تازه عروسش حسادت می کرد، تصمیم عجیبی گرفت. او با اجیر کردن یک مزاحم تلگرامی و پرداخت دستمزد به وی، نقشه کشید تا زندگی خواهرش را به هم بزند اما دستش رو شد.
به گزارش همشهری، مدتی قبل تازه عروس و دامادی به دادسرای جنایی تهران رفتند و از یک مزاحم تلگرامی شکایت کردند. زن جوان گفت: چند وقت پیش شخصی در تلگرام برایم پیام های مرموزی فرستاد. تمام مشخصات مرا می دانست و وقتی از روی کنجکاوی پاسخش را دادم، مدعی شد که عاشق و دلباخته من شده است. اوایل پیام های عاشقانه می فرستاد اما وقتی از او خواستم مزاحم من نشود پیام تهدیدآمیز فرستاد.
او گفت که اگر با او در محل قرار حاضر نشوم همسرم را به قتل رسانده و زندگی ام را نابود می کند. برای همین من شماره اش را بلاک کردم اما با شماره های دیگری برایم پیام می فرستاد و تهدیدم می کرد تا جایی که همسرم هم در جریان ماجرا قرار گرفت و تصمیم به شکایت گرفتیم.
دستگیری
با اعلام این شکایت، تحقیقات در این خصوص آغاز شد و زوج جوان با هماهنگی با مأموران پلیس مزاحم را به محل قرار کشاندند. مرد مزاحم بی خبر از همه جا در محل قرار حاضر شد اما به جای …
نقشه زن حسود برای به هم زدن زندگی خواهرش