نگاهی به اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ / باری به هر جهت!

نگاهی به اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ / باری به هر جهت!
در سال 2017 که گذشت بسیاری از کسب وکارها در حوزه دیجیتال مارکتینگ سرمایه گذاری کردند و از این طریق توانستند افزایش آگاهی از برند را برای سازمان افزایش دهند، اما با نگاهی اجمالی به فعالیت های دیجیتال مارکتینگ برخی از کسب وکارها به خوبی می توان به برخی از اشتباهات رایج این کسب وکار ها پی برد که در صورت رفع این اشتباهات قطعا این برندهای تجاری می توانند با افزایش اثربخشی در فضای دیجیتال مواجه شوند.
این موضوع بهانه ای شد تا در این مطلب به برخی از اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ اشاره کنیم.

انتشار محتوای مشابه در نقاط تماس
در حال حاضر برندهای تجاری در بازار ایران پس از تولید محتوای مناسب، آن را در تمامی نقاط تماس خود اعم از وب سایت، اینستاگرام، تلگرام و… منتشر می کنند، این در حالی است که باید برای هر یک از این نقاط تماس محتوای مناسبی را تولید و منتشر کرد و در واقع این یکسان سازی در انتشار محتوا نمی تواند به جذب مخاطبان و تأثیر گذاری بر روی آنها منجر شود. به بیان دیگر برند های بین المللی در حال حاضر جهت افزایش اثربخش در محتوای تولید شده، روی شخصی سازی تمرکز می کنند تا …

نگاهی به اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ / باری به هر جهت!

در سال 2017 که گذشت بسیاری از کسب وکارها در حوزه دیجیتال مارکتینگ سرمایه گذاری کردند و از این طریق توانستند افزایش آگاهی از برند را برای سازمان افزایش دهند، اما با نگاهی اجمالی به فعالیت های دیجیتال مارکتینگ برخی از کسب وکارها به خوبی می توان به برخی از اشتباهات رایج این کسب وکار ها پی برد که در صورت رفع این اشتباهات قطعا این برندهای تجاری می توانند با افزایش اثربخشی در فضای دیجیتال مواجه شوند.
این موضوع بهانه ای شد تا در این مطلب به برخی از اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ اشاره کنیم.

انتشار محتوای مشابه در نقاط تماس
در حال حاضر برندهای تجاری در بازار ایران پس از تولید محتوای مناسب، آن را در تمامی نقاط تماس خود اعم از وب سایت، اینستاگرام، تلگرام و… منتشر می کنند، این در حالی است که باید برای هر یک از این نقاط تماس محتوای مناسبی را تولید و منتشر کرد و در واقع این یکسان سازی در انتشار محتوا نمی تواند به جذب مخاطبان و تأثیر گذاری بر روی آنها منجر شود. به بیان دیگر برند های بین المللی در حال حاضر جهت افزایش اثربخش در محتوای تولید شده، روی شخصی سازی تمرکز می کنند تا …
نگاهی به اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ / باری به هر جهت!