وزیر نه عذرخواهی کرد و نه توئیت و نه تلگرام از بابت این تاخیر

وزیر نه عذرخواهی کرد و نه توئیت و نه تلگرام از بابت این تاخیر
واریز حقوق آذرماه فرهنگیان بدون عذرخواهی و توضیح وزیر، به روز 5 خود نزدیک می شود.
به گزارش راه اترک، می گویند: وقتی کسی نه همکار شما بوده و نه سختی کار شما را درک کرده و نه سر برج را می شناسد و شاید هم نه قسطی دارد و نه بدهکاری را تجربه کرده، برایش فرقی نمی کند که حقوق 1 میلیون خانوار فرهنگی یک روز نه، که چهار روز داده نشود و او هم سرش را روی بالشش به راحتی بگذارد و آرام بخوابد!
آقای وزیر ای کاش برای یک لحظه برای یک بار هم توئیت و تلگرام و پیامکی برای همدردی با جامعه ی یک میلیون خانواری فرهنگیان می …

وزیر نه عذرخواهی کرد و نه توئیت و نه تلگرام از بابت این تاخیر

واریز حقوق آذرماه فرهنگیان بدون عذرخواهی و توضیح وزیر، به روز 5 خود نزدیک می شود.
به گزارش راه اترک، می گویند: وقتی کسی نه همکار شما بوده و نه سختی کار شما را درک کرده و نه سر برج را می شناسد و شاید هم نه قسطی دارد و نه بدهکاری را تجربه کرده، برایش فرقی نمی کند که حقوق 1 میلیون خانوار فرهنگی یک روز نه، که چهار روز داده نشود و او هم سرش را روی بالشش به راحتی بگذارد و آرام بخوابد!
آقای وزیر ای کاش برای یک لحظه برای یک بار هم توئیت و تلگرام و پیامکی برای همدردی با جامعه ی یک میلیون خانواری فرهنگیان می …
وزیر نه عذرخواهی کرد و نه توئیت و نه تلگرام از بابت این تاخیر