چرا بانیان تلگرام از روسیه اخراج شدند؟

چرا بانیان تلگرام از روسیه اخراج شدند؟
تلگرام یک نرم افزار خارجی است که در نبود سیاستهای درست در این حوزه باعث اتکای بیش از حد و غیر معقول کاربران ایرانی به آن شده است.

چرا بانیان تلگرام از روسیه اخراج شدند؟

تلگرام یک نرم افزار خارجی است که در نبود سیاستهای درست در این حوزه باعث اتکای بیش از حد و غیر معقول کاربران ایرانی به آن شده است.
چرا بانیان تلگرام از روسیه اخراج شدند؟