کانالهای فارسی که در تلگرام ثبت شده است

کانالهای فارسی که در تلگرام ثبت شده است
رصد فعالیت کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۷۵۰هزار کانال فارسی در این شبکه ثبت شده و کاربران روزانه بالغ بر ۲.۳ میلیارد بازدید از این کانالها دارند.

کانالهای فارسی که در تلگرام ثبت شده است

رصد فعالیت کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۷۵۰هزار کانال فارسی در این شبکه ثبت شده و کاربران روزانه بالغ بر ۲.۳ میلیارد بازدید از این کانالها دارند.
کانالهای فارسی که در تلگرام ثبت شده است