کانال تروریستی باکدام پوشش در شبکه عنکبوت تور پهن کرد؟!

کانال تروریستی باکدام پوشش در شبکه عنکبوت تور پهن کرد؟!
🔹کسی می داند کانال تلگرامی آمد نیوز که #دعوت_به_خشونت (رفتار تروریستی)، ساخت بمب دستی، حمله به مراکز رسمی و ایجاد اغتشاش می کرد و از سوی “دورف” مدیر تلگرام مسدود شد، چرا دو سال بود از برخی مدیران دولتی حمایت می کرد و چرا پای ثابت حمایت از روحانی در تبلیغات انتخاباتی امسال بود؟! آیا وزارتخانه های ارتباطات و اطلاعات، این پرسش مهم را بررسی و به مردم گزارش می دهند؟
♦️اینکه یک کانال از یک شبکه عنکبوتی به هم پیوسته را مسدود کنند و مشابه های همان کانال ادامه فعالیت بدهند، نشان می دهد جدیتی برای مقابله با تحریک به خشونت و اغتشاش وجود ندارد و بیشتر با یک بازی و شوخی روبه رو هستیم.
🔹جدیت دولت و وزارت ارتباطات به این است که پیام رسان های امن ایرانی را جایگزین پیام رسان های بیگانه مانند تلگرام کند. این که اتاق فرمان و کنترل یک پیام رسان در بیرون از مرزها باشد و از پیام رسان به عنوان بی سیم کودتا و آشوب استفاده شود، نقض امنیت و منافع ملی است و تداعی به روز رسانی شیوه مدیریت آشوب در مرداد سال ۱۳۳۲ توسط رادیو BBC را می کند.
♦️آیا دولت به شکل اساسی و نه فرمالیته و نمایشی، تکلیف مسئولیت صیانتی …

کانال تروریستی باکدام پوشش در شبکه عنکبوت تور پهن کرد؟!

🔹کسی می داند کانال تلگرامی آمد نیوز که #دعوت_به_خشونت (رفتار تروریستی)، ساخت بمب دستی، حمله به مراکز رسمی و ایجاد اغتشاش می کرد و از سوی “دورف” مدیر تلگرام مسدود شد، چرا دو سال بود از برخی مدیران دولتی حمایت می کرد و چرا پای ثابت حمایت از روحانی در تبلیغات انتخاباتی امسال بود؟! آیا وزارتخانه های ارتباطات و اطلاعات، این پرسش مهم را بررسی و به مردم گزارش می دهند؟
♦️اینکه یک کانال از یک شبکه عنکبوتی به هم پیوسته را مسدود کنند و مشابه های همان کانال ادامه فعالیت بدهند، نشان می دهد جدیتی برای مقابله با تحریک به خشونت و اغتشاش وجود ندارد و بیشتر با یک بازی و شوخی روبه رو هستیم.
🔹جدیت دولت و وزارت ارتباطات به این است که پیام رسان های امن ایرانی را جایگزین پیام رسان های بیگانه مانند تلگرام کند. این که اتاق فرمان و کنترل یک پیام رسان در بیرون از مرزها باشد و از پیام رسان به عنوان بی سیم کودتا و آشوب استفاده شود، نقض امنیت و منافع ملی است و تداعی به روز رسانی شیوه مدیریت آشوب در مرداد سال ۱۳۳۲ توسط رادیو BBC را می کند.
♦️آیا دولت به شکل اساسی و نه فرمالیته و نمایشی، تکلیف مسئولیت صیانتی …
کانال تروریستی باکدام پوشش در شبکه عنکبوت تور پهن کرد؟!