کسب وکارهای تلگرامی روی نرم افزارهای داخلی فعالیت کنند

کسب وکارهای تلگرامی روی نرم افزارهای داخلی فعالیت کنند
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: تلگرام معادل فضای مجازی نیست و کسب وکارهای تلگرامی باید روی نرم افزارهای داخلی فعالیت کنند.

کسب وکارهای تلگرامی روی نرم افزارهای داخلی فعالیت کنند

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: تلگرام معادل فضای مجازی نیست و کسب وکارهای تلگرامی باید روی نرم افزارهای داخلی فعالیت کنند.
کسب وکارهای تلگرامی روی نرم افزارهای داخلی فعالیت کنند