یک عضو کمیته فیلترینگ: فیلترینگ تلگرام در این کمیته مطرح نشده

یک عضو کمیته فیلترینگ: فیلترینگ تلگرام در این کمیته مطرح نشده
یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان این که موضوع فیلترینگ تلگرام در این کار گروه مطرح نشده است، گفت که با عادی شدن شرایط جامعه فیلترینگ موقت باید برداشته شود.

یک عضو کمیته فیلترینگ: فیلترینگ تلگرام در این کمیته مطرح نشده

یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان این که موضوع فیلترینگ تلگرام در این کار گروه مطرح نشده است، گفت که با عادی شدن شرایط جامعه فیلترینگ موقت باید برداشته شود.
یک عضو کمیته فیلترینگ: فیلترینگ تلگرام در این کمیته مطرح نشده