۴۸ درصد تخلفات فضای مجازی مربوط به تلگرام است

۴۸ درصد تخلفات فضای مجازی مربوط به تلگرام است
چاره کار بستن تلگرام نیست
رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ۴۸ درصد تخلفات فضای مجازی مربوط به تلگرام است،گفت: تکنولوژی قابل انسداد نبوده و چاره کار بستن تلگرام نیست بلکه باید خلاء های قانونی در این فضا را پر کنیم.
سید مرتضی موسویان امروز در نشست خبری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: سواد رسانه ای سوادی است که که به ما اجازه می دهد تا خط های چاپ نشده در کتاب را بخوانیم، مطالب میان خط های روزنامه که وجود ندارد را درک کنیم و بتوانیم ذهن خلاق یک کارگردان سازنده فیلم را در مورد فیلمی که ساخته درک کنیم.

رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال افزود: اما زمانی که سواد رسانه ای را به فضای مجازی تعمیم می دهیم باید تعریف یگری را ارائه کنیم. مبتنی بر اینکه چگونه در فضای دوم و مجازی باید زندگی کرد. در واقع با توجه به ذات متفاوت فضای مجازی نسبت به فضای اول، نمی توان از آداب، مقررات و قوانین فضای اول در فضای دوم ( مجازی) استفاده کرد.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی با عقب ماندگی ناشی از نبود قوانین و مقررات مواجه هستیم، گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا با …

۴۸ درصد تخلفات فضای مجازی مربوط به تلگرام است

چاره کار بستن تلگرام نیست
رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ۴۸ درصد تخلفات فضای مجازی مربوط به تلگرام است،گفت: تکنولوژی قابل انسداد نبوده و چاره کار بستن تلگرام نیست بلکه باید خلاء های قانونی در این فضا را پر کنیم.
سید مرتضی موسویان امروز در نشست خبری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: سواد رسانه ای سوادی است که که به ما اجازه می دهد تا خط های چاپ نشده در کتاب را بخوانیم، مطالب میان خط های روزنامه که وجود ندارد را درک کنیم و بتوانیم ذهن خلاق یک کارگردان سازنده فیلم را در مورد فیلمی که ساخته درک کنیم.

رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال افزود: اما زمانی که سواد رسانه ای را به فضای مجازی تعمیم می دهیم باید تعریف یگری را ارائه کنیم. مبتنی بر اینکه چگونه در فضای دوم و مجازی باید زندگی کرد. در واقع با توجه به ذات متفاوت فضای مجازی نسبت به فضای اول، نمی توان از آداب، مقررات و قوانین فضای اول در فضای دوم ( مجازی) استفاده کرد.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی با عقب ماندگی ناشی از نبود قوانین و مقررات مواجه هستیم، گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا با …
۴۸ درصد تخلفات فضای مجازی مربوط به تلگرام است