اندیشکده گروه بین المللی بحران در تحلیل نوشت: ایران آخرین کشور خاورمیانه است که نا آرامی های مردمی گسترده ای را در شهرهای مختلف خود تجربه می کند.