40 درصد پهنای اینترنت خرج تلگرام می شود

40 درصد پهنای اینترنت خرج تلگرام می شود
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر سرورهای شرکت های خارجی پیام رسان به داخل منتقل شود باز هم می توانند قوانین و مقررات ما را رعایت نکنند.

40 درصد پهنای اینترنت خرج تلگرام می شود

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر سرورهای شرکت های خارجی پیام رسان به داخل منتقل شود باز هم می توانند قوانین و مقررات ما را رعایت نکنند.
40 درصد پهنای اینترنت خرج تلگرام می شود

موسیقی