78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند

78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند
بر اساس گزارشی که از شرکت تلگرام به دست آمده است در حال حاضر حدود 78.34 درصد کاربران این شبکه اجتماعی از ایران وارد آن شده اند.

78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند

بر اساس گزارشی که از شرکت تلگرام به دست آمده است در حال حاضر حدود 78.34 درصد کاربران این شبکه اجتماعی از ایران وارد آن شده اند.
78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند

ganool review