آماده سازی ریو برای المپیک/ عکسدر حالی که حدود ۲ ماه تا آغاز رقابت های المپیک ریو در برزیل باقی مانده، مقامات این کشور به سرعت در حال